PRIVĀTUMU POLITIKA.

Mēs,  Kemern, augsti vērtējam savus Klientus un tos datus, kas mums tiek uzticēti, iepērkoties interneta veikalā.

Mēs rūpējamies gan par savu produktu drošību, gan iepirkšanās procesa drošību. Piedāvājam iepazīties šajā Privātuma politikā, kā un kādiem mērķiem tiek apstrādāti mūsu Klientu dati.

Lūdzam ņemt vērā, ka atsevišķas Privātuma politikas sadaļas var nebūt attiecināmas uz konkrēto Pakalpojumu, ko Klients saņem.

1. KĀDUS PERSONAS DATUS KEMERN APSTRĀDĀ?

KEMERN apstrādā galvenokārt Personas datus , kas nepieciešami Līguma izpildei (Rēķinā esošā informācija). Mēs apstrādājam tos Personas datus, ko Klients mums sniedz caur dažādiem tiešsaistes vai bezsaistes avotiem, tai skaitā kad Klients izmanto Mājaslapu vai mūsu izveidoto Lietotni, sazinoties ar mums, izmantojot sociālos tīklus, piedaloties lojalitātes programmās un citos veidos.

Līguma noslēgšanai un izpildei nepieciešamie Personas dati ir tādi Personas dati, kas iekļauti Līgumā un Rēķinā, un tie var būt, piemēram, Klienta vārds, uzvārds, kontaktinformācija, maksājuma informācija, Līguma dati (iegādātie Produkti, to daudzums, cena un iegādes laiks), kā arī saziņa starp Klientu un KEMERN saistībā ar Pasūtījumu.

2. KUR UN KĀ KEMERN IZMANTO PERSONAS DATUS?

Šajā Privātuma politikas nodaļā ir aprakstīti Klienta Personas datu apstrādes mērķi un sniegta cita ar to apstrādi saistītā informācija

2.1. SĪKDATŅU IZMANTOŠANA

Mēs Mājaslapā izmantojam sīkdatnes, ar kuru palīdzību apstrādāti tehniskie dati, tai skaitā Klienta izmantotā interneta tīkla servera adrese, domēna vārds, izmantotā pārlūkprogramma, IP adrese, izvēlētie uzstādījumi, veiktās darbības Mājaslapā vai Lietotnē, pakalpojumu sniegšanas un Mājaslapas un Lietotnes uzturēšanas nolūkos.

Sīkdatnes ir sīkas teksta datnes, kuras tīmekļa pārlūkprogramma (piemēram, Internet Explorer, Google Chrome, Firefox vai Safari) saglabā Klienta datorā vai mobilajā tālrunī. Sīkdatne tieši nesatur personīgu informāciju par Klientu, un to nevar izmantot, lai tieši identificētu atsevišķus lietotājus, tomēr tā var sniegt informāciju par Klienta paradumiem un preferencēm. Sīkdatnes var uzskatīt par veidu, kā tīmekļa vietne iegūst atmiņu, kas tai ļauj atpazīt lietotāju un atbilstoši reaģēt.

Lielākajai daļai pārlūkprogrammu var norādīt, ka Klients nevēlas saņemt sīkdatnes vispār vai tikai no kādas specifiskas tīmekļa vietnes. Visas mūsdienu pārlūkprogrammas ļauj mainīt sīkdatņu saņemšanas iestatījumus. Šie iestatījumi parasti ir pieejami pārlūkprogrammas opciju vai preferenču izvēlnē.

Mēs izmantojam Google Analytics pakalpojumus. Klients var atteikties no to izmantošanas, lejupielādējot un instalējot papildrīku Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

2.2. PERSONAS DATU IZMANTOŠANA PAKALPOJUMA SNIEGŠANAI

2.2.1. LĪGUMA NOSLĒGŠANA UN IZPILDE

Lai sniegtu Pakalpojumu, kā ietvaros tiek noslēgts un izpildīts Līgums ar Klientu, mēs apstrādājam tos Personas datus, kas nepieciešami Līguma noslēgšanai un izpildei, tai skaitā informāciju, kas nepieciešama, lai atrisinātu jebkādas problēmas, kas var rasties, pildot Līgumu.

Personas datu apstrāde balstās uz Līguma noslēgšanu, izpildi un abu pušu (Klienta un KEMERN) interešu un tiesību aizsardzības ievērošanu strīdus gadījumā, un nodrošinātu komercdarbības un grāmatvedības saistību izpildi.

Ja Klients nesniedz savus Personas datus gadījumos, kad to apstrāde nepieciešama Līguma noslēgšanai un izpildei vai saskaņā ar tiesību aktiem, mēs nevaram nodrošināt Pakalpojumu sniegšanu.

2.3. PERSONAS DATU IZMANTOŠANA MĀRKETINGA NOLŪKOS

Mēs varam nosūtīt Klientam mārketinga paziņojumus, kas satur informāciju par mūsu rīkotajām akcijām, jaunumiem un citu informāciju, kas nav saistīta ar Līguma izpildi un Pakalpojumu sniegšanu, e-pastā, balstoties uz Klienta piekrišanu, ko tas var atsaukt jebkurā brīdī.

Gatavojot mārketinga paziņojumus, mēs izmantojam profilēšanu, lai sagatavotu Klientam vispiemērotāko piedāvājumu, balstoties uz Pakalpojuma datiem, proti, to, kādus mūsu Pakalpojumus Klients iepriekš ir izmantojis un/vai kādus Produktus iegādājies.

Mēs apstrādājam Klienta Personas datus līdz brīdim, kad Klients atsauc savu piekrišanu mārketinga materiālu saņemšanai, vai līdz brīdim, kad beidzas nepieciešamība saglabāt pierādījumus par saņemto piekrišanu. Ja Klients atsauc piekrišanu, mēs neturpinām sūtīt Klientam paziņojumus, tomēr varam saglabāt pierādījumus par to, ka Klients ir izteicis šādu piekrišanu.

Piekrišanas atsaukšana par mārketinga paziņojumu saņemšanu neietekmē piekrišanu ar sīkdatnēm iegūtās informācijas apstrādei.

3. KĀDUS DATUS KEMERN VAR NODOT TREŠAJĀM PERSONĀM?

Jebkura informācija, ko Klients mums sniedz, nav pieejama Trešajām personām, ja šādai datu izpaušanai nav tiesiska pamata. Mēs varam nodot Klienta Personas datus Trešajām personām, kas nodrošina, piemēram, pasta pakalpojumu, piegādes, grāmatvedības un IT pakalpojumu nodrošināšanai. Mums, atsevišķos gadījumos, var būt pienākums izpaust Klienta Personas datus Kompetentajām iestādēm saskaņā ar pamatotu pieprasījumu, ko regulē Latvijas Republikas likumdošana.

Visu Klienta Personas datu apstrādes nolūku ietvaros Klienta Personas datus saņem un apstrādā KEMERN un mūsu sadarbības partneri, kas papildus iepriekš minētajiem nodrošina komunikācijas, bankas, juridiskos un citus pakalpojumus. Kā minēts iepriekš, tiesību aktos noteiktajos gadījumos KEMERN ir pienākums izpaust Klienta Personas datus Kompetentajām iestādēm.

Vēlamies uzsvērt, ka mēs nenododam Klienta Personas datus valsts iestādēm vai Trešajām personām bez attiecīga tiesiska pamata. KEMERN garantē, ka Klienta Personas datu apstrādātāji, ko KEMERN piesaista Pakalpojumu sniegšanā, ievēro drošības standartus, kas nav zemāki par mūsu noteiktajiem drošības standartiem.

4. CIK ILGI KEMERN GLABĀ PERSONAS DATUS?

Visa ar Klientu saistītā informācija saglabāta kā pierādījums par Klienta identitāti, Līguma noslēgšanu, Pakalpojumu sniegšanu, un glabāta līdz brīdim, kad Līgums ir izpildīts, Personas dati vairs nav nepieciešami Pakalpojumu sniegšanai, iestājas uz KEMERN attiecināmajos tiesību aktos noteiktais Personas datu glabāšanas termiņš.

Ar mērķi saglabāt pierādījumus par Līguma noslēgšanu un izpildi mēs glabājam Klienta Personas datus vismaz 3 (trīs) gadus no Līguma izpildes vai izbeigšanas brīža. Atsevišķus Personas datus vai informāciju mēs varam glabāt ilgāk, lai izpildītu citus uz mums attiecināmus Kompetento iestāžu noteiktos tiesiskos pienākumus vai īstenotu mūsu tiesības.

Grāmatvedības vajadzībām mēs uzglabājam Klienta Personas datus, kas saistīti ar noslēgto un izpildīto Līgumu un Pakalpojumu sniegšanu ne mazāk kā 5 (piecus) gadus pēc Līguma izpildes vai Pakalpojuma sniegšanas dienas.

Mēs informāciju par Klienta sniegto piekrišanu Personas datu apstrādei glabājam kā pierādījumu vismaz 5 (piecus) gadus no piekrišanas atsaukšanas brīža saskaņā ar Fizisko personu datu apstrādes likumu.

5. KUR UN KĀ TIEK GLABĀTI MANI PERSONAS DATI?

Mēs Personas datus glabājam Eiropas Ekonomiskajā zonā (EEZ), kas ir uzskatāma par drošu vietu un nodrošina mūsu standartiem atbilstošu drošības līmeni. Visa informācija, ko Klients mums ir sniedzis, tiek droši uzglabāta mūsu vai mūsu kontrolētos serveros. Šī informācija ir šifrēta un aizsargāta ar tehniskiem līdzekļiem, tādējādi paaugstinot datu drošību.

Mēs nodrošinām, ka piekļuve Klienta personīgajai informācijai atļauta tikai tām personām, kas ir tieši saistītas ar Līguma izpildi vai Pakalpojumu sniegšanu, un tādā apmērā, kas nepieciešams minētajai personai tās pienākumu izpildei. Tas nodrošināts, izmantojot tehniskos risinājumus un fiziskās piekļuves tiesības, kā arī to mūsu darbinieku, kuri veic attiecīgus drošības pasākumus, pienācīgu apmācību un izglītošanu.

6. KĀDAS IR MANAS TIESĪBAS?

Klients var iesniegt mums pieprasījumu šajā punktā aprakstītajā kārtībā. Pēc klienta pieprasījumu par kādu no zemāk minēto tiesību izmantošanu, izskatām Klienta pieprasījumu un sniedzam atbildi 1 (viena) mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas.

Ja Klients vēlas izmantot kādas no zemāk minētajām tiesībām, to var darīt, iesniedzot pieprasījumu vienā no šādiem veidiem:

  •  nosūtot ar drošu elektronisko parakst parakstītu pieprasījumu uz [email protected];
  •   nosūtot vēstuli uz juridisku adresi Garkalnes 1, Jūrmala, LV2011

Mēs paturam tiesības pieprasīt no Klienta papildu informāciju, lai pārbaudītu personas identitāti, un aizsargātu Klienta Personas datus no izpaušanas nepiederošām personām. Klients ir tiesīgs piekļūt saviem Personas datiem bez maksas.

Klientam ir tiesības pieprasīt, lai mēs dzēšam Klienta Personas datus, tomēr mēs paturam tiesības noradīt pieprasījumu dzēst Personas datus, ja tam ir likumīgs un juridisks iemesls, piemēram, lai ievērotu noteiktu juridisku pienākumu, kas nosaka apstrādi, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības vai statistikas vajadzībām, veicot atbilstošus tehniskus un organizatoriskus drošības pasākumus.

Klients ir tiesīgs pieprasīt, lai mēs ierobežojam apstrādi, ja tam ir tiesisks pamats. Klienta Personas datu apstrādes ierobežošanas gadījumā KEMERN apstrādā Klienta Personas datus tikai pēc Klienta piekrišanas saņemšanas vai lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības, vai lai aizstāvētu citas fiziskas vai juridiskas personas tiesības, vai svarīgu KEMERN interešu dēļ. Tas neattiecas uz Personas datu glabāšanu.

Klients ir tiesīgs iebilst pret Personas datu apstrādi saistībā ar tiešo mārketingu vai apstrādi, kas balstās uz mūsu leģitīmo interesi, bet, ņemot vērā konkrēto situāciju un svarīgus iemeslus, Klients vēlas iebilst pret šādu apstrādi minētās konkrētās situācijas vai svarīgā iemesla dēļ.

Klients ir tiesīgs pieprasīt, lai mēs pieņemam un nosūtam Klienta Personas datus Klientam vai citam datu pārzinim. Klients var realizēt šīs tiesības, ciktāl Klients ir sniedzis datus, pamatojoties uz piekrišanu vai Līgumu, un apstrāde tiek veikta, izmantojot automātiskus līdzekļus. Šīs tiesības attiecas arī uz, piemēram, aktivitāšu vēstures un mājaslapas lietošanas vēstures datiem. Tomēr tas neattiecas uz datiem, ko mēs radām, piemēram, Klienta profiliem, kas veidoti, analizējot datus.

Klientam ir tiesības atsaukt iepriekš sniegto piekrišanu jebkurā laikā. Tomēr tas neietekmē apstrādes, kas veikta pirms Klients atsauc savu piekrišanu, likumību. Šīs tiesības attiecas uz mārketinga paziņojumu saņemšanu no mums.

Neskaidrību gadījumā saistībā ar Klienta Personas datu apstrādi, Klients var vērsties pie mums, un mēs centīsimies sniegt atbildi vai rast risinājumu problēmai. Tomēr, ja Klients ir pārliecināts, ka mēs nevaram rast risinājumu, Klients ir tiesīgs iesniegt sūdzību nacionālajā fizisko personu datu aizsardzības iestādē par KEMMERN veiktajām datu apstrādes darbībām.

Latvijas Republikas nacionālās fizisko personu datu aizsardzības iestādes kontaktinformācija:

Datu Valsts Inspekcija, Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga LV-1011, Latvija, tālr.: +371 67223131, e-pasts: [email protected].

Klients var sazināties ar mums jebkurā laikā un saņemt papildu informāciju par apstrādes darbībām.

Ar mums var sazināties, izmantojot kādu no šiem veidiem:

·   e-pasta adrese: [email protected].

7. KĀDAS IR KEMERN TIESĪBAS ATTIECĪBĀ UZ PRIVĀTUMA POLITIKU?

Mums ir tiesības jebkurā laikā veikt izmaiņas Privātuma politikā, publicējot tās Mājaslapā. Jebkura Privātuma politikas versija, kas publicēta Mājaslapā, aizstāj visas iepriekšējās Privātuma politikas versijas un stājas spēkā nekavējoties pēc tās publicēšanas Mājaslapā.